Regulamin Sklepu Internetowego Pady.pl


1. Postanowienia wstępne:

1.1. Sklep internetowy Pady.pl jest prowadzony przez: Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych J. Poschlod, P. Maj spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą we Wrocławiu, ul. Urodzajna 4, 54-067 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000504746, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP 8942568383 i REGON 93209681400000.

1.2. Sklep internetowy Pady.pl dostępny jest pod adresem internetowym: www.pady.pl, adres korespondencyjny: ul. Zachodnia 2, 55-330 Błonie, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 71 356 70 35. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie, przy czym kontakt telefoniczny jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 16:00 1.3. Niniejszy Regulamin jest skierowany do klientów Sklepu Internetowego Pady.pl, przy czym część przepisów jest skierowana wyłącznie do klientów będących Konsumentami (pkt 7, 8, 9, 10.4, 10.8, 13), a część wyłącznie do klientów będących przedsiębiorcami (pkt 10.5, 14.3).

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Pady.pl, składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Pady.pl, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Sprzedawcy do anulowania zamówienia i uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Definicje:

2.1. Spółka lub Sprzedawca – Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych J. Poschlod, P. Maj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Urodzajna 4, 54-067 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000504746, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP 8942568383 i REGON 93209681400000,

2.2. Sklep Internetowy Pady.pl lub Pady.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.pady.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.pady.pl,

2.3. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Pady.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów,

2.4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Pady.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),

2.5. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Pady.pl w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 431ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),

2.6. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym Pady.pl, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,

2.7. Strona Produktowa– strona w Sklepie Internetowym Pady.pl, na której przedstawione są informacje na temat Produktu,

2.8. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony indywidualnym hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie Internetowym Pady.pl zamówieniach,

2.9. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym Pady.pl umożliwiający Klientowi utworzenie Konta,

2.10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym Pady.pl, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na wybrane Produkty oraz określenie warunków dostawy i sposobu płatności

2.11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego Pady.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności,

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu,

2.13. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego Pady.pl, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów dostępnych na Stronie Produktowej,

2.14. Podmiot Realizujący Płatność– zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatnośzaci kartą płatniczą,

2.15. Treści– wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym Pady.pl, w tym w szczególności opinie i recenzje Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego Pady.pl,

2.16. Poczta Polska –Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,

2.17. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Pady.pl,

2.18. Polityka Prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Pady.pl, określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Spółkę (administratora danych osobowych), zasady korzystania z plików cookies oraz zasady profilowania,

2.19. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.),

2.20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

3. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego Pady.pl:

3.1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Pady.pl, w tym przeglądania asortymentu na Stronie Produktowej oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

3.1.1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

3.1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3.1.3. włączona obsługa plików Cookiem;

3.1.4. zainstalowany program FlashPlayer.

3.2. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Pady.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Pady.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Pady.pl, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Pady.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Pady.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

3.5. Przeglądanie asortymentu i składanie Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym Pady.pl przez Klienta nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Pady.pl możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

3.6. Rejestracja w Sklepie Internetowym Pady.pl usprawnia proces zamawiania Produktów oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego Pady.pl.

3.7. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Pady.pl (założenia Konta Klienta) należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając imię i nazwisko (albo firmę w przypadku Przedsiębiorcy), adres poczty e-mail oraz hasło dostępu, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego Pady.pl, Politykę Prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta, a także wyrazić zgodę na korzystanie przez Pady.pl z plików cookies.

3.8. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, mającą za przedmiot prowadzenie przez Spółkę Konta Klienta w Sklepie Internetowym Pady.pl. Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym oraz na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

3.9. Rejestracja w Sklepie Internetowym Pady.pl jest bezpłatna. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Pady.pl każdorazowe logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta w Sklepie Internetowym Pady.pl. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego Pady.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie Konta Klienta na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.10. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Pady.pl, w tym składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Pady.pl, monitorować status swoich Zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących Zamówień archiwalnych oraz zamieszczać Treści w Sklepie Internetowym Pady.pl, pod warunkiem, że nie naruszają one powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

3.11. Klient z momentem zamieszczenia danych Treści na stronie Sklepu Internetowego Pady.pl oświadcza, że:

3.11.1. władny jest zamieścić dane Treści w Sklepie Internetowym Pady.pl, w tym udostępnić je nieograniczonemu kręgowi osób,

3.11.2. dane Treści nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego,

3.11.3. zamieszczając dane Treści w Sklepie Internetowym Pady.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższych Treści w działalności Pady.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki oraz udostępnianie innym użytkownikom Sklepu Internetowego Pady.pl. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie,

3.11.4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Treści zamieszczonych przez Klienta w Sklepie Internetowym Pady.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki,

3.11.5. jest świadomy, że Sklep Internetowy Pady.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Treści, a w konsekwencji Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Treści będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego Pady.pl i nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.

3.12. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego Pady.pl treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze usunięcia Treści zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Pady.pl. W przypadku gdy dane Treści naruszać będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści osobom trzecim.

3.13. Spółka uprawniona jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego Pady.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Klient zostanie powiadomiony o zamiarze zablokowania Konta poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym Pady.pl. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

3.14. Spółka, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Treści zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym Pady.pl. W przypadku gdy jakiekolwiek Treści zamieszczone w Sklepie Internetowym Pady.pl naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy Regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wskazując adres internetowy pod którym dostępne są niedozwolone Treści w ramach Sklepu Internetowego Pady.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.15. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego Pady.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadającej zdolność do czynności prawnych, w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu takiej osoby lub jednostki, oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu podmiotu reprezentowanego będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

4. Warunki składania zamówień:

4.1. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Pady.pl za pośrednictwem Formularza Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4.2. Ceny Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Pady.pl podane SA w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT.

4.3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Żadne zmiany cen Produktów nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia należy:

4.5.1. zalogować się do Sklepu Internetowego Pady.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

4.5.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

4.5.3. po przejściu do Koszyka wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i sposób płatności;

4.5.4. wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu;

4.5.5. wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

4.5.6. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść (w przypadku składania Zamówienia bez rejestracji);

4.5.7. potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności i zaakceptować jej treść (w przypadku składania Zamówienia bez rejestracji);

4.5.8. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówienia (w przypadku składania Zamówienia bez rejestracji);

4.5.9. wyrazić zgodę na korzystanie przez Sklep Internetowy Pady.pl z plików cookies;

4.5.10. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

4.5.11. w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4.6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu lub Produktów.

4.7. Bezpośrednio po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi informacji mailowej na podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty Klienta i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży.

4.8. W przypadku braku w magazynie Spółki zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Spółka anuluje złożone przez Klienta Zamówienie oraz niezwłocznie zwróci Klientowi cenę Produktu i koszty dostawy opłacone przez Klienta.

4.9. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w momencie zakończenia przez Klienta procesu składania zamówienia w przypadku wyboru opcji „Zamawiam i płacę przy odbiorze”.

5. Warunki płatności:

5.1. Płatność za zamówione Produkty może nastąpić gotówką przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”) albo bezpośrednio po zakończeniu procesu składania Zamówienia na Produkty – przelewem bankowym, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę;

5.2. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówione Produkty w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Po upływie powyższego terminu zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

5.3. W przypadku gdy dostawa zamówionych Produktów ma nastąpić poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej płatność może nastąpić wyłącznie po zakończeniu procesu składania zamówienia na Produkty – przelewem bankowym, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę;

5.4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl. Przedmiotowe usługi świadczy PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, na podstawie Regulaminu dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin;

5.5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Pady.pl faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na adres mailowy Klienta (podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

6. Warunki dostawy

6.1. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przy składaniu zamówienia – w zależności od jego wyboru za pośrednictwem:

6.1.1.1. Kuriera:

- Przesyłką kurierską
- Przesyłką kurierską pobraniową.

6.2. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku zamówienia Produktów o wadze, gabarytach lub w ilości uniemożliwiającej nadanie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej ze względu na przekroczenie parametrów stosowanych przez Pocztę Polską, wybór dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej może nie być możliwy. W takim przypadku dostawa zostanie zrealizowana za pośrednictwem kuriera.

6.3. Sprzedawca dopuszcza możliwość wysyłki zakupionych Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Klient przed złożeniem zamówienia jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej o miejscu dostawy Produktów w celu uzyskania informacji o koszcie dostawy danego zamówienia i sposobie jego opłacenia.

6.4. Przesyłka dostarczana jest w terminie podanym przy każdym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego Pady.pl w przypadku dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dokonywania zapłaty za zamówione Produkty przed dostawą, do czasu dostawy należy doliczyć czas od momentu złożenia zamówienia do momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy lub do otrzymania przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot Realizujący Płatności. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin dostawy.

6.5. W przypadku dostaw zagranicznych czas dostawy produktów jest ustalany indywidualnie, a Klient zostanie poinformowany drogą mailową o przewidywanym czasie dostawy. Klient może skierować do Sprzedawcy zapytanie o przewidywany czas dostawy przesyłki zagranicznej przed złożeniem Zamówienia na Produkty.

7. Odstąpienie od umowy:

7.1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zamówionego Produktu, a w przypadku Zamówień, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

7.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 7.1.

7.4. Konsument, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym Pady.pl może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy, po zalogowaniu się do swojego Konta.

7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim jego oferta została przyjęta przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.

7.6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 Ustawy):

7.6.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.6.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.6.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.6.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.6.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.6.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.6.8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.6.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.6.10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.6.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.6.12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.6.13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrot płatności:

8.1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy, z zastrzeżeniem punktu 7.1.

8.2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwrot Produktu:

9.1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1.1.

9.2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

9.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.

9.4. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie Internetowym Pady.pl.

10. Reklamacje:

10.1. Spółka jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.2. Reklamacja może być zgłoszona na formularzu zgłoszenia reklamacji, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Reklamacja może być wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

10.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

10.4. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w punkcie 10.2, nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu.

10.5. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10.6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

10.8. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

10.9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu dostawy. W tym celu Sprzedawca może zaproponować Klientowi odbiór wadliwego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Sprzedawcy.

10.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny Produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

11. Gwarancja:

11.1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

11.2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

11.2.1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;

11.2.2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację do Sprzedawcy, stosownie do postanowień punktu 10 Regulaminu.

12. Dane osobowe:

12.1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego Pady.pl, dostępnej na stronie www.pady.pl.

12.2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

12.3. Dane osobowe, które Klient powierza Spółce rejestrując się jako odbiorca newslettera na stronie internetowej Pady.pl, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania newslettera.

12.4. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów:

13.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

13.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

13.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13.4. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Spółka informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

14. Postanowienia końcowe:

14.1. Spółka dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Pady.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Pady.pl.

14.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy.

14.3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

14.4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Pady.pl zmienionego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.